Splošni pogoji

Splošni pogoji najema avtodoma podjetja BP NEPREMIČNINE d.o.o.

Splošni pogoji za najem avtodoma (v nadaljnjem besedilu splošni pogoji) so sestavni del vsake pogodbe o najemu avtodoma (v nadaljnjem besedilu najemna pogodba), sklenjene med najemnikom in podjetjem BP NEPREMIČNINE d.o.o., kot najemodajalcem.

 1. Osnovni pogoji najema

Avtodom lahko najame in vozi oseba, ki:

 • je starejša od 23 let
 • ima veljavno vozniško dovoljenje B kategorije najmanj 3 leta. Veljavnost vozniškega dovoljenja mora trajati najmanj do konca najema. Ob prevzemu vozila mora najemnik imeti svoje veljavno vozniško dovoljenje s seboj
 • je redno zaposlena
 • ni bila nikoli obsojena ali bila v kazenskem postopku
 • predloži naslednje osebne dokumente: veljaven osebni dokument s sliko, veljavno vozniško dovoljenje B kategorije, veljavno kreditno kartico oz. kartico bančnega računa in davčno številko)
 • je državljan Republike Slovenije
 • je izkušen voznik in se zaveže, da bo z avtodomom ravnal kot skrben gospodar in
 • s podpisom najemne pogodbe izjavlja, da je dal najemodajalcu popolnoma točne podatke.

Avtodom lahko upravljajo le osebe, ki so v pogodbi o najemu navedene kot najemniki ali vozniki avtodoma. Avtodoma ni dovoljeno dajati v podnajem ali v uporabo drugim osebam. Pri potovanju izven meja EU je obvezno dovoljenje za vožnjo vozila v tujini. Veljavnost vozniškega dovoljenja mora trajati najmanj do konca najema. Za najem avtodoma je vozilo potrebno rezervirati. Podaljšanje najema ni možno brez predhodnega dovoljenja lastnika avtodoma.

Najem prične veljati s podpisom obeh pogodbenih strank najemne pogodbe in primopredajnega zapisnika, plačila celotnega zneska najema ter plačila varščine. Najem se konča s podpisom obeh pogodbenih strank primopredajnega zapisnika, poravnavi morebitnih dodatnih stroškov, ter vračilom upravičene kavcije. S podpisom najemne pogodbe oz. plačila 40% celotnega zneska najema ob rezervaciji se šteje, da je najemodajalec seznanjen s temi splošnimi pogoji, ki so sestavni del pogodbe.

 1. Cena najema avtodoma (glej trenutno veljavni cenik za najem avtodoma)

V ceno ni vključeno:

 • gorivo
 • cestnine, vinjete (razen slovenske), parkirnine, mostnine, komunalne takse in pristojbine, kazni za prometne in druge prekrške povzročene v celotnem obdobju trajanja najema, tudi če pridejo obvestila o povzročenem prekršku do najemodajalca oz. lastnika po zaključku najema
 • stroški nočitev, parkiranja v kampih, počivališčih, parkiriščih in ostalih površinah
 • posteljnina, brisače, kuhinjske krpe
 • posoda, pribor, kozarci, krožniki

V ceno je vključeno:

 • 22 % DDV
 • slovenska vinjeta
 • obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti in kasko zavarovanje
 • Evropsko prometno dovoljenje
 • avtoradio
 • cev za vodo in električni kabelski podaljšek
 • razkužilna tekočina ( 2l) za WC-rezervoar
 • termična zaščita za prednja stekla
 • 1 par izravnalnih podstavkov
 • 1 plinska jeklenka
 • zložljiva miza
 • 4 kom zložljivih stolov
 • prtljažnik za 4 kolesa

Dodatni stroški, ki jih plača najemnik ob najemu so 90,00 €, ki vključujejo:

 • rezervacija, priprava dokumentov, priprava in izdaja avtodoma, kemikalije za WC, WC papir, plin…
 1. Postopek najema avtodoma

3.1 Rezervacija avtodoma

Potencialni najemnik določi obdobje, v katerem želi najeti avtodom. V primeru, da je avtodom v želenem obdobju prost, najemodajalec napiše predračun. Najemnik plača najemodajalcu akontacijo v višini 40%  celotnega zneska najema avtodoma. Akontacija se šteje kot potrditev rezervacije najema avtodoma. Najemodajalec izda najemniku Potrdilo o rezervaciji, ki zavezuje obe stranki. Preostanek predračuna (najemnine) mora biti v celoti plačan vsaj 14 dni pred predvidenim datumom najema avtodoma, sicer se šteje rezervacija za odpovedano. Do datuma zapadlosti predračuna najemodajalec drugim strankam ne ponuja obdobja, v katerem želi potencialni najemnik najeti avtodom. Najemna pogodba se sklene ob prevzemu vozila.

Najemnik mora ob rezervaciji posredovati najemodajalcu cilj potovanja, seznam potnikov in fotokopije osebnih dokumentov (osebnih izkaznic oziroma potnih listov) ter veljavnih vozniških dovoljenj vseh voznikov avtodoma. S tem si najemnik zagotovi rezerviran termin in se strinja s splošnimi pogoji najema.

V ceno najema avtodoma je vključena vsa osnovna oprema, ki je potrebna za potovanje.

3.2 Odpoved rezervacije avtodoma

Pri odpovedi rezervacije avtodoma s strani najemnika se vplačana rezervacija ne vrača. Zaračunajo se dodatni stroški, ki znašajo v primeru:

 • odpovedi do 20 dni pred predvidenim datumom najema avtodoma: 40 % najemnine,
 • odpovedi 20 do 10 dni pred predvidenim datumom najema avtodoma: 60 % najemnine in
 • odpovedi 10 dni do 1 dan pred predvidenim datumom najema avtodoma: 80 % najemnine.

V primeru predčasne prekinitve najema oziroma neprevzetjem avtodoma s strani najemnika, ima najemodajalec pravico obdržati celotno vplačano kavcijo oziroma najemnino.

3.3 Varščina

Pred prevzemom avtodoma je najemnik dolžan vplačati varščino v višini 850,00 € na TRR, zaradi pokrivanja naslednjih dodatnih stroškov:

 • izgube bonusa pri kasko zavarovanju zaradi prometne nezgode ali kraje vozila,
 • poškodb, ki niso vključene v kasko zavarovanje avtodoma,
 • manjših zunanjih in notranjih poškodb na avtodomu,
 • manjkajoče in poškodovane opreme,
 • stroškov čiščenja zaradi vrnitve neočiščenega avtodoma,
 • stroškov goriva zaradi vrnitve avtodoma s praznim rezervoarjem,
 • potnih stroškov za prevoz avtodoma do pooblaščenega servisa in
 • razlogov, ki nastanejo iz nespoštovanja najemnih pogojev, pravil, zakonov in drugih predpisov.

V primeru pokrivanja kakršnih koli poškodb ter dodatnih stroškov, ki nastanejo ob vrnitvi avtodoma, najemodajalec vrne najemniku varščino, zmanjšano za vrednost storitve po ceniku dodatnih stroškov. V primeru, da varščina ne bi zadoščala za odpravo ugotovljenih napak, ima najemodajalec pravico zahtevati doplačilo. Vračilo varščine se zadrži do razrešitve ugotovljenih napak ter poškodb. Vsaka napaka oz. poškodba se obračuna posebej, pri čemer se upoštevajo vsi stroški odprave napak, tudi časovni, kakor tudi potni stroški. V primeru kraje avtodoma se kavcija ne vrne.

Varščina se brezobrestno v celoti vrne najemniku ob podpisu zapisnika o vrnitvi avtodoma, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

 • avtodom je vrnjen v brezhibnem in čistem stanj,
 • avtodom je vrnjen v dogovorjenem roku s polnim tankom goriva,
 • vsa oprema in naprave v avtodomu niso poškodovane in normalno delujejo in
 • rezervoar odpadne vode in WC kaseta sta izpraznjena.

3.4 Prevzem avtodoma

Avtodom se prevzame v Sežani, med 13 in 16 uro oz. v naprej dogovorjeni točni uri.

Prvi in zadnji dan najema se skupaj štejeta kot en dan.

Avtodom se prevzame s polnim rezervoarjem za gorivo, polno posodo za čisto vodo, s prazno posodo za odpadno vodo in s prazno ter čisto WC kaseto.

Ob prevzemu se pregleda celoten avtodom (oprema, mehanika, karoserija, motor, itd), preveri se delovanje naprav v avtodomu in sestavi zapisnik o oddaji avtodoma. Vse pomanjkljivosti, manjkajoča oprema in morebitne poškodbe se dokumentirajo v zapisniku. Enak obrazec se izpolni ob vrnitvi avtodoma. Najemodajalec predstavi najemniku delovanje naprav v avtodomu in opozori na posebnosti pri vožnji ter uporabi.

Ob prevzemu avtodoma se sklene najemna pogodba, najemnik pa mora imeti svoje veljavno vozniško dovoljenje in osebni dokument s seboj.

3.5 Časovne omejitve najema avtodoma

V visoki sezoni najem avtodoma krajši od 7 dni ni možen.

3.6 Vrnitev avtodoma

Avtodom se vrne v Sežano, najkasneje do 11 h, razen ob drugačnem dogovoru ob najemu. Pri vrnitvi avtodoma pred iztekom najemne pogodbe velja cena, ki je bila določena v najemni pogodbi. V primeru nepravočasne vrnitve avtodoma se vsaka zamujena ura zaračuna:

 • do 12 ur – 30 EUR na uro,
 • od 13 do 24 ur – zapade celotna varščina
 • več kot 24 ur – zapade celotna varščina, dodatno 200 EUR na dan in kazenska odgovornost.

Avtodom se vrne očiščen, s polnim rezervoarjem za gorivo, prazno posodo za čisto vodo ter izpraznjeno posodo za odpadno vodo in izpraznjeno ter čisto WC kaseto.

V kolikor rezervoar za gorivo ni poln, se najemniku zaračuna stroške goriva za poln rezervoar, če najemnik vrne avtodom neočiščen ali slabo očiščen je dolžan plačati najemodajalcu: od 60,00 € dalje za zunanje čiščenje, od 60,00€ dalje za notranje čiščenje, 20,00 € za čiščenje stekel in od 60,00 € dalje za čiščenje WC-ja. V primeru, da je avtodom zelo umazan, pa se stroški čiščenja povišajo tudi do 300,00 €.

Ob vrnitvi avtodoma se opravi pregled vozila: ugotovi se stanje avtodoma ter opreme in pregleda delovanje vseh naprav. Najemnik odgovarja za vse poškodbe in pomanjkljivosti, ki so nastale v času najema. V primeru ugotovitve kakršnih koli dodatnih stroškov, ki lahko nastanejo ob vrnitvi avtodoma, najemodajalec vrne najemniku varščino, zmanjšano za vrednost storitve dodatnih stroškov po ceniku.

 1. Odgovornost najemnika

4.1 Vožnja avtodoma

Najemnik avtodoma mora z vozilom ravnati kot skrben in vesten gospodar. Z avtodom lahko upravljajo samo najemnik in osebe, ki so navedene v pogodbi. Vsa določila splošnih pogojev, s katerimi se določa ravnanje najemnika z avtodomom in njegova odgovornost, so obvezujoča tudi za vsakega voznika avtodoma, ki je kot tak naveden v pogodbi o najemu avtodoma.

Najemnik mora upoštevati cestno prometne predpise, sicer v primeru morebitne nesreče nastopijo dodatne težave z zavarovalnico, ki bodo v tem primeru izključno breme najemnika. Morebitne kazni za cestno prometne prekrške gredo izključno v breme najemnika, tudi v primeru, ko kazen prispe po pošti, po vrnitvi avtodoma najemodajalcu. Najemnik kot voznik se zavezuje, da pred in med vožnjo ne bo užival alkoholnih pijač in ne bo vozil pod vplivom substanc, ki zmanjšujejo psihomotorične sposobnosti (zdravila ali mamila).

4.2 Ravnanje najemnik ob nezgodi, poškodbi ali okvari avtodoma

Ob nezgodi mora najemnik, v kolikor je to mogoče, najprej poskrbeti za prvo pomoč udeležencev. Najemnik se zavezuje, da bo morebitno škodo na avtodomu pri kakršnikoli nezgodi ali dogodku (zlasti pri prometni nezgodi, vlomu v avtodom, poškodbi avtodoma na parkirišču) obvezno prijavil policiji v državi, v kateri se nahaja ter nemudoma o tem telefonsko obvestil najemodajalca. Najemnik avtodoma je dolžan ob prometni nezgodi sestaviti evropski zapisnik o prometni nezgodi, katerega je dolžan skupaj z skico prometne nezgode predložiti najemodajalcu. V primeru prometne nezgode zaradi vinjenosti oz. zaradi vožnje pod vplivom substanc, ki zmanjšujejo psihomotorične sposobnosti, krije vse stroške popravila avtodoma najemnik sam.

V primeru okvare avtodoma v času najema poskuša najemnik odpraviti okvaro na najbližjem pooblaščenem servisu. Če okvara ni nastala po krivdi najemnika, le-ta ob vračilu avtodoma predloži originalen račun, ki se mora glasiti na firmo lastnika avtodoma. Samo in izključno v tem primeru najemodajalec povrne najemniku nastale stroške. Najemnik mora najemodajalca takoj obvestiti o okvari. Najemodajalec se v primeru okvare ne obvezuje nadomestiti vozilo z nadomestnim, niti ne krije nobenih stroškov, ki bi jih zaradi tega imel najemnik. Najemnik se s podpisom pogodbe odpoveduje kakršnemu koli zahtevku.

Najemnik odgovarja za poškodbe na vozilu, ki niso nastale v prometni nesreči in za poškodbe in kazni, ki so posledica nespoštovanja predpisov in zakonov. Vsi posegi v vozilo, brez predhodnega dogovora z najemodajalcem, so prepovedani in zato se stroški popravil ne priznavajo.

4.3. Postopek v primeru nesreče ali kraje vozila

V primeru kraje ali prometne nesreče, vloma ali poškodbe s strani tretje osebe, je najemnik o dogodku dolžan nemudoma obvestiti najemodajalca in policijo ter izvesti vse potrebne postopke za prijavo kraje ali prometne nesreče. O nadaljnjih postopkih se dogovarja z najemodajalcem.

O dogodku mora biti obvezno narejen policijski zapisnik!

Najemnik mora najemodajalcu izročiti ustrezno dokumentacijo in priloženo skico o vsakršnih poškodbah vozila ob vrnitvi avtodoma. Zapisnik o dogodku mora vsebovati vsa imena in podatke udeležencev.

Ob poškodovanju vozila mora najemnik, če je le možno poslikati vozilo, kjer je bilo poškodovano in o poškodbi TAKOJ obvestiti najemodajalca, da le-ta zagotovi nadomestne dele, ko se vozilo vrne.

4.4 Uporaba avtodoma

Najemnik se zavezuje, da bo avtodom koristil izključno za turistične namene. Najemniku je prepovedana uporaba avtodoma za prevoz nevarnih snovi, eksplozivnih in drugih nevarnih snovi, za prevoz orožja in mamil ter za oddajo avtodoma v podnajem.

Z avtodomom je mogoče potovati v vse evropske države, razen v tiste, ki so v vojnem stanju ali je zaradi drugih vzrokov potovanje nezaželeno. V takšne države se lahko potuje le po izrecnem predhodnem dogovoru z najemodajalcem in po plačilu dodatnega kritja zavarovanja s strani najemnika, za potovanje v rizično državo. Najemnik je dolžan upoštevati vsa navodila najemodajalca, proizvajalca, splošne pogoje in navodila varnostnih organov. Najemnik odgovarja za posledice morebitnih kršitev pogodbe in za vso škodo, ki nastane po njegovi krivdi.

4.5 Zimska uporaba

Vsi avtodomi so opremljeni v skladu z zakonom in razen izjemoma nimajo zimskih pnevmatik, imajo pa dobro ohranjene letne pnevmatike skupaj z verigami za pogonska kolesa. Najemnik pa mora sam preveriti, če katera od tujih držav, v katere bo potoval, zahteva več od opreme, kakor zahtevajo predpisi v Sloveniji. Za vso morebitno škodo in prekrške odgovarja najemnik sam. Prav tako najemnik odgovarja za vso škodo, ki bi jo lahko povzročila »zmrzal« v vozilu, torej, kadar je voda v katerem koli tanku v vozilu pod 5° C.  Temperatura v vozilu ne sme pasti pod 5° C, sicer lahko nastane škoda, ki jo je dolžan poravnati najemnik.

4.6 Zavarovanje vozila

Najemnik avtodoma odgovarja v vrednosti 1 % odbitne franšize v sklopu kasko zavarovanja za morebitno škodo zaradi njegove krivde in v zvezi s tem najemodajalčevih stroškov izgube bonusa. Najemnik odgovarja za škodo voznika, ki nima pooblastila za vožnjo na podlagi najemne pogodbe, zaradi preseženega tovora in ostalih primerov nedovoljene uporabe avtodoma.

Najemnik mora ob vsakokratni zapustitvi vozila, avtodom in ostale ključavnice vedno zakleniti. Najemnik se obvezuje, da bo dokumente in ključe avtodoma ob zapustitvi le-te nosil s seboj, in pazil da vse vrednote ne bo puščal na vidnih mestih saj tako privablja vlomilce. Prav tako mora paziti kje in kako zapušča avtodom, kajti v primeru kraje oziroma odtujitve avtodoma, odgovarja in krije vse stroške najemnik sam.

 1. Kampiranje in uporaba avtodoma na Hrvaškem

najemnik naveden v Pogodbi o najemu avtodoma je izrecno seznanjen o zakonu o spremembah Zakona o gostinski dejavnosti (Zakon o izmjenama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti), ki velja od maja 2009, po katerem je kampiranje (pomeni tudi preprosto prenočevanje v avtodomu ali vsako parkiranje avtodoma izven parkiranju namenjenega prostora) izven kampov na Hrvaškem prekršek, ki se kaznuje z denarno kaznijo. če gre za tovrstno nedovoljeno kampiranje na zasebnem zemljišču se lahko inšpektor odloči tudi za takojšnje pečatenje avtodoma za obdobje 60 dni. Nepooblaščeno odpečatenje avtodoma je kaznivo dejanje.

Najemnik se zavezuje, da v primeru uporabe najetega avtodoma na Hrvaškem ne bo kršil zgornjega zakona. V primeru kršitve najemnik v celoti odgovarja za vso nastalo škodo, vključno s povračilom celotnega izpada prihodka najemodajalca zaradi nedosegljivosti in nerazpoložljivosti avtodoma v času zapečatenja, stroškov prevoza avtodoma nazaj do najemodajalca po poteku obdobja zapečatenja, škodo, nastalo na avtodomu v obdobju zapečatenja zaradi vandalizma, vloma, kraje, vdora vode, vlage, glodalcev ali kakršnekoli druge škode, ki bi nastala najemodajalcu kot posledica neupoštevanja zgornjega zakona. Najemodajalec v primeru pečatenja avtodoma, zadrži varščino v celoti do poravnave vseh stroškov nastalih s tem.

Za vsak dan nerazpoložljivosti avtodoma, ki izvira iz pečatenja avtodoma bo najemodajalec bremenil najemnika in mu za to izstavil račun v skladu s cenikom za najem avtodoma pri podjetju BP NEPREMIČNINE d.o.o. Do poravnave tega računa v celoti, najemodajalec zadrži varščino v celoti.

 1. Ključi in dokumenti avtodoma

Najemnik avtodoma je dolžan, da vse dokumente avtodoma (prometno dovoljenje, zeleno karto, Najemno pogodbo in Primopredajni zapisnik ter vse tri ključe avtodoma ob vsakem zapuščanju avtodoma nosi vedno s seboj, v nasprotnem primeru Zavarovalnica ne krije stroškov v primeru kraje avtodoma in  te stroške brezpogojno krije najemnik avtodoma v celoti.

 1. Odgovornost najemodajalca

Za lastnino najemnika in potnikov v avtodomu med najemom avtodoma, dokumente in denar v avtodomu, opremo avtodoma, ki so odtujeni, izgubljeni ali ukradeni med najemom avtodoma oziroma pozabljeni po končanem najemu, najemodajalec ne prevzema nikakršne odgovornosti. Vse naštete stvari niso zajete v nobenem od zavarovanj avtodoma. O najdenih predmetih v avtodomu po zaključku najema avtodoma bo najemodajalec telefonsko obvestil najemnika in hranil predmete še teden dni, nato jih bo zavrgel. Najemodajalec skrbi, da je avtodom ob oddaji v najem brezhiben, brez kakršnekoli okvare, ki bi lahko povzročil nezgodo. V primeru višje sile, poškodovanega ali nevoznega avtodoma se najemodajalec in najemnik dogovorita za drug termin najema avtodoma oziroma se že vplačani znesek najemnine brezobrestno vrne.

 1. Prepovedi

V avtodomu je strogo prepovedano kaditi in s seboj jemati hišne ljubljenčke. Za vsak ugotovljeni prekršek se vsakega najemnika posebej kaznuje z 200,00 € denarne kazni.

 1. Reševanje sporov

Vse spore v zvezi z najemom in temi splošnimi pogoji poskušata najemnik in najemodajalec rešiti sporazumno, kadar le to ni možno pa je za reševanje spora pristojno sodišče iz kraja najemodajalca.